In het NL Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd 14,3 Mton CO2-reductie per jaar te realiseren in 2030. Het Carbon Connect Delta Programma heeft de ambitie om in 2030 3,3 Mton CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan door middel van Carbon Capture and Storage (CCS). Inmiddels wordt breed ingezien dat de ontwikkeling van een crossborder CCS-infrastructuur noodzakelijk is om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor de industrie te realiseren. Er zijn geen andere kosten-efficiënte en tijdige alternatieven om in de komende tien jaar volledig over te stappen op duurzame technieken. Ook in de andere industrieclusters spelen initiatieven omtrent CCS. Hoewel deze los staan van elkaar, zullen zij waarschijnlijk gebruik maken van dezelfde CCS-infrastructuur. De toepassing van CCS is ook binnen het transitiepad waterstof van cruciaal belang. Ontwikkeling van het CCS-systeem is een essentiële stap op weg naar een CO2-neutrale en circulaire industrie in regio.

Het Carbon Connect Delta Programma heeft de ambitie om in 2030 3,3 Mton CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan door middel van Carbon Capture and Storage (CCS).

In de Schelde-Deltaregio vormt de ontwikkeling van het CCS-systeem de eerste stap naar een CO2-neutrale en circulaire industrie. Als de doorontwikkeling van CCS niet volgens de planning wordt gerealiseerd zal niet alleen 3,3 Mton CO2- reductie per jaar niet worden gehaald; zonder deze overbruggingsoptie stagneert ook de uitvoering van de overige transitiepaden, zoals transformatie van productie-installaties naar waterstof en elektrificatie. De complementaire impact van CCS, waterstof, elektrificatie, bijkomende aanlanding van wind op zee en het recent vestigen van belangrijke partijen is essentieel binnen de strategische verduurzaming van de regio.

Sinds de start van het programma heeft Carbon Connect Delta steeds duidelijker contouren gekregen. In 2021 is de meerjarige haalbaarheidsstudie afgerond naar een regionale CCS-infrastructuur in de regio. Hierbij zijn de commerciële, financiële, maatschappelijke en juridische kaders in kaart gebracht voor grootschalige afvang, hergebruik, transport en permanente opslag van CO2 (CCS), en de rol die SDR-partners hierin kunnen spelen. De afronding van de PreFEED-fase heeft in 2021 meerdere kansrijke vervolgtrajecten opgeleverd.