North Sea Port is een multimodale haven met diversificatie in goederensoorten en veel ruimte voor ontwikkeling, op ruim 1.000 hectare aan bedrijventerreinen. Als centraal logistiek knooppunt ontsluit de Europese tophaven het achterland via diverse transportmiddelen, met nadruk op binnenscheepvaart. Door de grote oppervlakte van 9.100 hectare en de centrale ligging in West-Europa, kunnen bedrijven en hun handelspartners Europa optimaal bedienen. North Sea Port is wereldwijd actief, en wordt ingezet door 525 bedrijven. Dit zorgt voor 100.000 banen en een toegevoegde waarde van 14 miljoen euro.

North Sea Port mikt op duurzame economische bedrijvigheid. Dit draagt bij aan welvaart in de regio en genereert waarde voor de omgeving en aandeelhouders. De haven stuurt duurzame windenergie naar het elektriciteitsnet met de bouw van windparken en windmolens. De offshore-industrie in Vlissingen ontwikkelt zich snel: op de Noordzee staan nu al 50 windparken die mede door bedrijven in North Sea Port gebouwd en onderhouden worden. In het havengebied staan een 100-tal windmolens, die samen jaarlijks 280 megawatt genereren. Daarmee kunnen maar liefst 180.000 huishoudens een jaar van stroom worden voorzien.